«Perspektivplan for Slottsparken» ved Det kongelige slott i Oslo var nybrottsarbeid i Norge. Som samtidig park for Det norske kongehus, urban, offentlig park og fredet kulturminne, er Slottsparken unik. Samtidig finnes få sammenlignbare parker internasjonal som dyrkes under tilsvarende rammebetingelser om en også hensyntar klima og ressurstilfang.

«Perspektivplanen for Slottsparken» bygger følgelig på lignende planer utarbeidet av svenske Kungliga Hovstaterna for Drottningholm slottspark, danske Slots- og Eiendomsstyrelsen for Fredriksberg og Fredensborg slottsparker og av kanadiske Commision de la capitale National for Rideau Halls slottspark i Ottawa. I tillegg til relevansanalyser av disse slottsanleggenes fyldige rapporter, ble det gjennomført studieturer med dybdeintervjuer av svenske, danske og nederlandske slottsgartnere. Av hensyn til gartnerfaglige vurderinger er det også gjennomført studier i Central Park Manhattan samt Enköping og Odense kommuner med dybdeintervjuer av parksjefer og utførende gartnere.

Foruten dette bygger selvfølgelig Perspektivplanen på Slottsgartneriets samlede kompetanse og erfaringsbakgrunn. Slottsgartneriet har under ledelse av sin slottsgartner driftet Slottsparken sammenhengende siden den ble til sent på 1840-tallet.

SP. Nordre allé. Nattopptak

Nordre allé, Slottsparken

Verdensarven

dig-008644

Norge står som et av 110 medlemsland tilsluttet FN/UNESCOs program for vern og ivaretagelse av kulturminner gjennom ICOMOS. I henhold til Riksantikvarens anbefalinger skal Det kongelige slott og parken som et hele forvaltes som fredet og følgelig en del av den kulturelle verdensarven. I henhold til ICOMOS Veneziacharteret av 1965 og Firenzecharteret av 1982 kan ikke enkeltvise rehabiliteringstiltak i Slottsparken gjennomføres uten et overordnet planverk. Det pekes i så måte særlig på Firenzecharters “Artikkel 10 og 15”.

Målsetning

Perspektivplanenen avklarer historiske forhold, definerer Slottsparkens rådende tilstand både helhetlig og i forhold til enkeltelementer, og gir anbefalinger for sammenkjedete renoverings- og rehabiliteringstiltak samt vedlikeholds- og driftstiltak i planperioden.

Perspektivplan for Slottsparken har som hovedmål å sikre at Det kongelige slott sett i ”evighetens perspektiv” omsluttes av en offentlig tilgjengelig park verdig Det norske kongehus hvor estetiske, historiske, kulturelle, parktekniske og byøkologiske verdier likestilles og visualiseres ved bruk av variert vegetasjon, vann, møblering og vøvrige parktekniske virkemidler.

Tor Smaaland

Motta nyhetsbrev fra Små Landskap AS

Heia! Jeg heter Tor Smaaland. Her deler jeg betraktinger om byens uterom like meget som den private hagesfæren ganske enkelt fordi parker og hager er to sider av samme sak.

 

 

Takk for at du ønsker å motta nyhetsbrevet fra Små Landskap! Du har nå mottatt en mail der du må bekrefte påmeldingen.